Yosemite – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Yosemite – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)