Yesterday – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Yesterday – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)