Twin Palms – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Twin Palms – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)