Three – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Three – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)