Studebaker – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Studebaker – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)