Southbeach, Miami Florida – Day to Night (Stephen Wilkes, USA)

Installation shots
Southbeach, Miami Florida – Day to Night (Stephen Wilkes, USA)