Pod House – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Pod House – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)