Palm – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Palm – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)