Mountain Lion – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Mountain Lion – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)