Mirage – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Mirage – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)