Joshua Tree – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Joshua Tree – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)