Godess – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Godess – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)