Feather – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Feather – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)