El Camino – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
El Camino – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)