Dodge – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Dodge – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)