Botanical – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Botanical – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)