Ascension – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)

Installation shots
Ascension – Infra Realism (Kate Ballis, Australia)